Obchodní podmínky

 

Přednostní upozornění k ZÁRUČNÍM LISTŮM
V souladu s §620 odst. 3 občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží.


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vipnaradi.cz

provozovaném společností KNIRSCH spol. s r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KNIRSCH spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 560, 760 01, Zlín, IČ: 40995062, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 2127 u rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami  obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je obchodní společnost KNIRSCH spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 560, 760 01, Zlín, IČ: 40995062, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 2127 u rejstříkového soudu v Brně.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

5. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek.

Prodejní ceny

Veškeré ceny v tomto internetovém obchodě (včetně ceny uvedené na faktuře) jsou pro spotřebitele vždy uvedeny jako konečné, tj. včetně DPH, PHE (poplatku za historický elektroodpad) a všech dalších povinných poplatků, které musí kupující spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Informace o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Doprava

Odsouhlasení a domluvení přesného data doručení zboží Vám bude sděleno formou e-mailu, popř. telefonicky po obdržení Vaší objednávky (zpravidla do 24 hodin).

PPL (při nákupu do 3 000,-Kč  - 120,-Kč ; při nákupu nad 3 000,- Kč - ZDARMA)

 
Tento druh přepravy zahrnuje:
- Doručení ve stanovený den
- Telefonické avízo před doručením
- Opakované doručení (v případě nezastihnutí zákazníka) následující den
- Možnost vyzvednutí zásilky na doručovacím středisku PPL
- Doručování od 8:00 hod. do 18:00 hod

- Možnost platby zásilky kartou řidiči

Při převzetí spotřebiče zkontrolujte stav obalu. Pokud obal jeví známky mechanického poškození, spotřebič nepřebírejte !
V případě, že do třech pracovních  dnů od doručení výrobku zjistíte pod neporušeným obalem mechanické poškození spotřebiče, máte právo podat reklamaci u doručujícího depa PPL /DHL. Reklamaci osobně vyřídí kompetentní pracovník přepravní služby.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká pošta

 

(při nákupu do 3 000,-Kč  - 150,-Kč ; při nákupu nad 3 000,- Kč - ZDARMA)

Pokud chcete využít pro přepravu zakoupeného zboží služeb České pošty, měli byste vědět, že zásilka musí vážit maximálně 30 kg. Pokud Vaše objednávka tento parametr splňuje, pak si stačí vybrat mezi dvěma variantami doručení - do ruky (domů) nebo na poštu.

 

S klasickým doručováním zásilek tzv. do ruky se setkal už asi každý. U dveří zazvoní pošťák a předá Vám balíček s Vašim jménem, nebo (pokud doma nejste zastiženi) najdete ve schránce výzvu s oznámením, že si balík můžete vyzvednout na poště. V takovém případě Vás budou pracovníci České pošty informovat navíc ještě sms zprávou nebo emailem.

  

Česká pošta Vám navíc nabízí možnost změnit si termín nebo způsob doručení. Ve chvíli, kdy budete informováni o tom, že zásilka byla podána, můžete si na adrese https://formulare.cpost.cz/zmenadispozice/index.html upravit poštu, na kterou má balík přijít. Pokus o doručení můžete posunout o jeden pracovní den, nebo si sami rozhodnete, že si dodávku vyzvednete přímo na poště bez předchozího pokusu o doručení (tzv. Balík na poštu).

 

Služba balík na poštu Vám umožňuje svobodně si rozhodnout, kdy a kde si Váš balík vyzvednete. Sami si totiž určíte, na kterou z 2 600 pošt Vám zásilka bude doručena a následně si ji vyzvednete v pro Vás přijatelném termínu.

 

Česká pošta garantuje doručení již v den následující po podání zásilky (to ale musí být uskutečněno do 15.00). Navíc dostanete elektronické potvrzení (SMS nebo e-mail) s informací, že balík je připraven k vyzvednutí (papírové oznámení u této služby nečekejte).

 

Kontakt: Zákaznická linka České pošty: 840 111 244, https://www.ceskaposta.cz/.

Při převzetí spotřebiče zkontrolujte stav obalu. Pokud obal jeví známky mechanického poškození, spotřebič nepřebírejte  !
V případě, že po doručení výrobku zjistíte pod neporušeným obalem mechanické poškození  spotřebiče, neprodleně se obraťte s reklamací na doručující pobočku České pošty. Reklamaci osobně vyřídí kompetentní pracovník České pošty. Maximální lhůta pro podání reklamace na mechanické poškození je 48 hodin od dodání výrobku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOSCH Zlin.cz (doprava velkých domácích spotřebičů naším servisním technikem od 30 kg, pouze na celém území Zlínského kraje - ZDARMA )
 

Tento druh přepravy zahrnuje:
- Doručení ve stanovený den (8:00 – 16:00 hod.) 
- Ranní kontakt
- Doručení výrobku až do bytu (bez ohledu na patro)
- Rozbalení výrobku a jeho kontrola 
- Odvoz obalů (pokud to zákazník požaduje) 
- Zapojení a odzkoušení spotřebiče
- Možnost odvozu starého spotřebiče


Při převzetí spotřebiče zkontrolujte stav obalu, spotřebič rozbalte za přítomnosti řidiče a překontrolujte zdali výrobek není mechanicky poškozen a zdali odpovídá vámi objednanému modelu !
Podpisem přepravci Kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozena. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a do přepravního listu napište – NEPŘEVZATO – SPOTŘEBIČ POŠKOZEN !
Na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyzvednutí na naší provozovně
Adresa : BOSCH nářadí a spotřebiče, tř. T. Bati 560, 760 01 Zlín

 


 

 


Práva a povinnosti prodávajícího:

1) Prodávající je povinen v co nejkratší době od akceptace objednávky předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného kupujícím jako místo určení. Pokud prodávající není schopen dodržet termín předpokládaného dodání zboží, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou a současně určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se týká zejména zboží, které není skladem, případně je skladem v omezeném počtu, a zboží, jehož termín dodání závisí na dodacích možnostech dodavatele prodávajícího a specifické zboží, jehož dodací lhůta je zpravidla delší. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud kupující již v minulosti opakovaně řádně neplnil vůči prodávajícímu svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu či z jiných obdobných důvodů. O odmítnutí objednávky bude kupující bez odkladu informován.

2) Prodávající je povinen dodat zboží bez vad se specifikovanými vlastnostmi včetně příslušné dokumentace. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu určenou kupujícím, a to doručením za první zamykatelné dveře na uvedené adrese.

3) Přepravu objednaného zboží zajišťuje prodávající, a to způsobem výše uvedeným, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


Práva a povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno. Kupující je povinen objednané zboží na místě předání zkontrolovat. V případě, že zboží nejeví známky poškození, je povinen je převzít a zaplatit řádně a včas kupní cenu. V případě, že objednané zboží v místě určení po rozbalení jeví známky poškození, je povinen kupující o tomto vyhotovit se zaměstnancem dopravní služby zápis, nikoliv ovšem v přepravním listu. Kupující je dále povinen po převzetí zboží podepsat dodací list, případně i přepravní list a další přepravní dokumenty.


Právo prodávajícího od smlouvy odstoupit

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude prodávající neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právo kupujícího spotřebitele od smlouvy odstoupit

Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel je povinen kontaktovat prodávajícího a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích.
Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, je prodávající oprávněn navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.), a to:

1) za celou přepravu (přeprava do místa určení a zpět) v případě, že spotřebitel odmítne bez uvedení důvodu zboží převzít v místě určení (tyto náklady je prodávající oprávněn jednostranně započíst),

2) v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy ve lhůtě určené k odstoupení, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa určení (tyto náklady je prodávající oprávněn jednostranně započíst), a současně pak nese výhradně sám náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu na adresu provozovny BOSCH nářadí a spotřebiče, tř. T. Bati 560, 760 01 Zlín, a to vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jakémukoliv zničení, poškození, ztrátě nebo odcizení zboží.

Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu nepoškozené zboží nejlépe v původním originálním obalu. V případně nesplnění této povinnosti, tedy vrácení zboží poškozeného, opotřebeného, v neoriginálním obalu, atd. má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Případný nárok na náhradu takto vzniklé škody tím není dotčen.

Záruční práva

1) Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu-spotřebiteli je ze zákona záruční doba 24 měsíců, tato doba však může být záručním listem stanovena delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, pak prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené užíváním nebo používáním věci. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu věci a nelze ji ani reklamovat. Na žádost kupujícího/spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. V případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí se reklamace zboží ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě, že je kupujícím podnikatel, řídí se reklamace ustanovením obchodního zákoníku.

Odpovědnost za vady zboží – záruka

1) Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat jeho záruční podmínky včetně návodu k použití a k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti počíná běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců, případně, pokud je u zboží uvedena záruční doba delší – prodloužená, pak v délce této prodloužené doby.
2) Kupující/spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí poškození, vyhotoví se o tomto záznam a prodávající je povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Uplatnění odpovědnosti za vady – reklamace

Kupující/spotřebitel je povinen případné vady u prodávajícího ihned po zjištění řádně uplatnit. Prodávající o těchto rozhodne buď ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co bylo jejím obsahem a jakým způsobem se dožaduje jejího vyřízení. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího/spotřebitele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti KNIRSCH spol. s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího a to pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu info@vipnaradi.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, který může kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 15.února 2010.

Uzavřením této kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se současně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi dostatečně seznámit.


Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@vipnaradi.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz https://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.