Reklamace

Na veškeré námi dodávané výrobky, platí pro kupující spotřebitele záruční doba min. 24 měsíců (popř. 6 měsíců u zboží zakoupeného pro komerční využití). Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky kupujícím. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době, je záruka obnovena v plné výši. Veškeré záruky nad rámec zákonné lhůty, jsou poskytovány výrobcem – nikoli prodejcem. Jak uplatnit prodlouženou záruku, najdete v detailu karty u jednotlivých výrobků na našem e-shopu. V případě poruchy spotřebiče v záruční době, může kupující uplatnit reklamaci přímo u prodejce popř. v námi určeném servisním středisku. Toto servisní středisko naleznete:

 • v příloze návodu na obsluhu
 • prostřednictvím našich internetových stránek
 • v případě, že servisní středisko odmítne zajistit opravu zakoupeného spotřebiče, kontaktujte neprodleně prodejce, který zajistí opravu vašeho výrobku.

  Než zavoláte záruční servis, překontrolujte:

  • zda správně ovládáte spotřebič, dle přiloženého návodu na obsluhu

  • zda není porucha mimo daný spotřebič (vadná el. instalace, nedostatečný tlak vody apod.)

  • zda máte pořizovací fakturu popř. potvrzený záruční list či jiný doklad o koupi zboží a běhu záruční doby. Vzhledem k tomu, že záruční listy jsou součástí výrobku a jsou zabaleny v originálním obalu, nelze je potvrzovat v okamžiku expedice z našeho skladu (viz. "způsob nákupu") 

Záruka 3 roky

Elektrické nářadí Bosch pro řemeslníky splňuje nejvyšší nároky na kvalitu!

Proto jsme pro Vás záruku prodloužili. Pro všechna modrá elektrická nářadí a měřidla pro řemeslníky, která jste zakoupili od 1. září 2004, získáte 3 roky záruky - a to zdarma!

Předpokladem pro prodloužení záruky je, že svůj přístroj do 4 týdnů po zakoupení zaregistrujete přes internet. Záruční doba začíná datem nákupu.

Prodloužení záruky platí pro všechna modrá elektrická nářadí a měřidla pro řemeslníky. Vyloučena z toho jsou vysokofrekvenční nářadí, průmyslové akumulátorové šroubováky a pneumatická nářadí, dodávané příslušenství jakož i akumulátory a nabíječky.

Pro registraci svého produktu se nejprve přihlaste jako uživatel. Na své osobní registrační stránce můžete pak své elektrické nářadí zaregistrovat za účelem prodloužení záruky, vytisknout si vlastní záruční certifikát ve formátu PDF a spravovat osobní údaje.

Záruční certifikáty platí zásadně jen na určité nářadí, tj. každý zakoupený přístroj musí být zaregistrován samostatně. V případě uplatnění záruky předložte certifikát spolu s originálním nákupním dokladem u svého prodejce. Údaje na obou dokladech musejí souhlasit.

 

registrace zde

 

Nenalezené záruční listy, popř. české návody k použití

V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy, pokud o jejich vydání nepožádá spotřebitel. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU dostačující pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží.
Návody jsou ve všech případech přiloženy ke zboží. Pokud se nedopatřením ve výrobně stane, že návod  chybí nebo pokud žádáte vydání záručního listu, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@vipnaradi.cz

Následně zařídíme doručení na e-mailový kontakt popř. vaší doručovací adresu.

PŘED ODESLÁNÍM ŽÁDOSTI NEJDŘÍVE PŘEKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU TYTO CENINY NALEPENY NA OBALU SPOTŘEBIČE, POPŘ. JINAK VLOŽENY UVNITŘ ZBOŽÍ!REKLAMAČNÍ ŘÁD


Vaše reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratších termínech k Vaší spokojenosti. Pro internetový obchod platí stejné podmínky jako v běžných kamenných obchodech. V žádném případě nemějte obavy z vyřizování reklamací.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shoda s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

• Povinností kupujícího, který není spotřebitelem, je, se při přebírání objednaného zboží přesvědčit, zda není mechanicky poškozeno (výrobek,
obal) a zda odpovídá vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci kupující  stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a nepoškozená. Pokud kupující zjistí závadu, doporučujeme, aby zboží nepřebíral a na místě s řidičem sepsal reklamační protokol, na pozdější reklamace ve smyslu mechanického poškození nebude brán zřetel. Tuto skutečnost prosím ihned sdělte na tel. 577 432 197, popř. formou e-mailu info@vipnaradi.cz

 • Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese vůči kupujícímu  dopravce, přičemž veškeré zboží je pojištěno. Následně, může takový kupující požadovat vrácení peněz na prodávajícím, popř. nový výrobek. Vůči kupujícímu odpovídá za poškození v průběhu přepravy prodávající.
 • Po převzetí zboží kupujícím se na výrobek vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li stanoveno v záručním listě jinak (platí především pro kupující spotřebitele).
 • V případě naplnění ustanovení zákona má kupující v souladu s § 622 obč.z. právo na :

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Uplatnění reklamace na výrobek


V případě podání reklamace prosím dodržujte tento postup. V případě jeho nedodržení, nebude reklamační řízení zahájeno.

 

  1. Zaslat prodejci veškerou požadovanou dokumentaci (opravní listy) související s vadným výrobkem
  2. Přiložit daňový doklad (doklad o nákupu)


• Tyto materiály budou předány k posouzení výrobci a podle jeho vyjádření bude postupováno. Kupující bude vyrozuměn o stanovisku výrobce.

• Pokud dojde k vyřízení reklamace poškozeného nebo neopravitelného zboží, je kupující neprodleně písemně informován společností KNIRSCH spol. s.r.o
• V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu reklamovaného zboží a v případě škody při ní způsobené. V případě poškození při této přepravě nese plnou odpovědnost. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu není uznatelné v reklamačním řízení. Zásilku tedy doporučujeme pojistit.

• O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

• Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

• V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Ustanovení se vztahuje pouze na spotřebitele. Kupující, který není spotřebitelem, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

• V případě, že reklamace nebude uznána jako oprávněná, zákazník bude vyzván k odvozu výrobku. Pokud nedojde k odvozu výrobku do deseti dnů od odeslání zprávy, bude účtováno skladné ve výši 50 Kč za den. Jestliže výrobek nebude vyzvednut zákazníkem do třech měsíců ode dne odeslání zprávy, souhlasí zákazník s jeho ekologickou likvidací a úhradou skladného v plné výši.

Informace o obsahu stránek, zobrazení výrobků, obrázků a popisů funkcí
Upozorňujeme zákazníky, že v případe obrazových materiálů se jedná pouze o ilustrační foto bez dekorace.  V případě doplňkových textů k výrobkům, se jedná o informační zdroje daných výrobců. Za jejich náplň nenese KNIRSCH spol. s  r. o. žádnou odpovědnost.


KNIRSCH spol. s r. o., si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech resp. dostupnosti těchto stránek.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 10. září 2009

Tento reklamační řád byl konzultován SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s.
(www.spotrebitele.info).

Znění zákona a stanovisko ČOI:
"V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)."